Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door Outdoor Valley te organiseren evenement: Outdoor Madness.
 2. Organisator: de rechtspersoon Outdoor Valley is de organisator van het Evenement Outdoor Madness.
 3. Bezoeker: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor Outdoor Madness door een ticket aan te schaffen via GoTicket voor deelname aan het evenement. Of op de dag zelf een ticket heeft gekocht aan de deur bij Outdoor Madness.
 4. Overeenkomst: de aanschaf van een ticket voor Outdoor Madness staat gelijk aan een overeenkomst tussen organisator en bezoeker waarbij akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Wijziging

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt als dan op de Website gepubliceerd. Vanaf  de  datum  van  publicatie  gelden  alsdan  de  gewijzigde  voorwaarden.  Indien  de Bezoeker  de gewijzigde  voorwaarden  niet wenst te accepteren  dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van Outdoor Valley meteen te staken.

Artikel 3 Inschrijving

 1. De inschrijving voor Outdoor Madness geschiedt via GoTicket.
 2. De inschrijving is alleen definitief indien u een bevestiging heeft ontvangen van inschrijving via GoTicket.

Artikel 4 Annulering

 1. Outdoor Valley behoudt zich het recht voor een inschrijving voor het Evenement zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. Er zal in geen geval restitutie van de kosten voor inschrijving plaatsvinden indien de Bezoeker om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn op het Evenement.
 3. Outdoor Valley behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige opgave van reden het Evenement te annuleren. Hierbij worden de ticketkosten teruggestort naar de aankoper.
 4. Mocht het Evenement worden afgelast of gestaakt als gevolg van overmacht, calamiteiten, ongelukken etc. dan hebben de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ook niet op een gedeelte daarvan.
 5. Outdoor Valley is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering of afgelasting/staking zoals  hierboven  vermeld. In geval van  annulering van het Evenement als boven bedoeld,  zal Outdoor Valley hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven. Uitsluitend in geval van annulering zal Outdoor Valley de ticketkosten terugstorten.

Artikel 5 Deelname

 1. Voor de Outdoor Valley Fitness activiteiten moeten deelnemers de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en dit kunnen aantonen door middel van een geldig identiteitsbewijs.
 2. Bezoeker dient in goede medische conditie en toestand te verkeren bij deelname aan het Evenement.
 3. Bezoeker kan slechts toegang krijgen tot het Evenement indien de kosten voor inschrijving voorafgaand aan het Evenement zijn voldaan door middel van de aanschaf van een ticket, indien de inschrijving volledig naar waarheid is ingevuld door de Bezoeker en indien door de Bezoeker akkoord is gegaan met de Algemene voorwaarden.
 4. Restitutie van de kosten voor inschrijving is niet mogelijk.
 5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement af te gelasten ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Bezoeker gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Deelname door de Bezoeker geschiedt geheel op eigen risico. De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk of kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de Bezoeker of aan eigendommen van de Bezoeker die zijn ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement. Tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan opzet of grove schuld door de Organisator van het Evenement.
 2. Indien ondanks het bepaalde in artikel 6.1 aangenomen moet worden dat schade kan worden toegerekend aan de Organisator van het Evenement, blijft de verplichting tot vergoeding van deze schade ten hoogstens bestaan uit het uit te keren schadebedrag hetgeen door de verzekeraar wordt uitgekeerd ten gevolge van deze geleden schade.
 3. Bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn letsel, ziekte of overlijden, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. Bezoeker verklaart op de hoogte te zijn van de eis dat hij in goede medische conditie moet verkeren, zowel in fysieke als psychische zin. Bezoeker verklaart dat hij aan deze eis voldoet en zich afdoende heeft voorbereid op het Evenement door middel van de voor hem noodzakelijke training of anderszins.
 5. Bezoeker vrijwaart de Organisator van het Evenement voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van het Evenement voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Bezoeker, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 7 Portretrecht

Bezoeker geeft de Organisator bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking op welke wijze dan ook van alle beeldmateriaal (foto’s, video en dergelijke) waarop bezoeker geheel of gedeeltelijk zichtbaar is.

Artikel 8 Privacy

Bezoeker verstrekt persoonsgegevens aan de Organisator die door de Organisator worden opgenomen in een bestand. Bezoeker geeft door inschrijving aan het Evenement toestemming tot gebruik van zijn persoonsgegevens door de Organisator voor het verstrekken van informatie aangaande het Evenement en voor gebruik of openbaarmaking van deze gegevens tijdens het Evenement of daarna via de media. Tevens worden gegevens van de Bezoeker gedeeld met derden voor het verstrekken van informatie aangaande het Evenement.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. Het is de Bezoeker niet toegestaan zelfgemaakte video-, foto- en/ of geluidsopnames professioneel te verspreiden. Hiervoor dient een persaanvraag te zijn gehonoreerd.
 2. De Organisator kan niet worden gehouden aan fouten op de website.

Nieuwsbrief Outdoor Madness

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Powered by WordPress Popup